I den aller siste utgaven av Danseinformasjonen på papir har vi stilt 5 spørsmål til 22 personer i dansefeltet for å "måle temperaturen" og finne ut om vi holder mål som informasjonskontor.

Gerd Kaisa Vorren, Karen Foss, Grethe Henden, Monica Emilie Herstad, Therese Øvstebø Markhus, Ingrid Lorentzen, Ådne Sekkelsten, Zezé Kolstad, Heine Avdal, Anne Katrine Haugen, Pernille Holden, Mari Flønes, Un-Magritt Nordseth, Anne-Linn Akselsen, Jon Refsdal Moe, Hege Haagenrud, Rikke Westerlund Lie, Irene Theisen, Gry Kipperberg, Hooman Sharifi, Sidsel Pape og Anne Golberg Stavn svarer.

 

De 5 spørsmålene er som følger:

1: Hva jobber du med nå?
2: Hvordan bruker du danseinfo.no?
3: Hva kan Danseinformasjonen gjøre for deg?
4: Hva har du størst forventninger til i norsk dans i årene fremover?
5: Hva kan dansekunstnere bidra med for å styrke feltet?gerdkaisa

 

 

 

 


Gerd Kaisa Vorren, 30 år
Hammerfest/Tromsø
Freelans danser og koreograf

1:
Nå jobber jeg som danser i Stellaris DansTeater’s produksjoner “Dær fastlandet flyt” og “Chakkalaggen”, i tillegg til vanlig søknadsskriving og prosjektplanlegging.

2:
Jeg bruker danseinfo.no for å se hvilke forestillinger som går i Norge, samt for å
finne spennende artikler og bilder i fagfeltet.

3:
Det dere gjør. Fortsette å samle inn informasjon og bilder fra alle danseprosjektene og forestillingene som foregår i Norge, gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig, og å promotere disse forestillingene på nettsidene.

4:
At vi skal få lengre turnéer og kjøreperioder på forestillingene våre, at spillestedene skal bli flere og publikumsskaren større.

5:
Fortsette å forske på, være nysgjerrig i å skape prosjekter. Ikke la seg pille på nesa av noen tusen kroner i støtte når budsjettet tilsier mange hundre tusen. Være kritiske. Inspirere og støtte andre kunstnere. Vi har en fantastisk kunstart som kun kommer til å bli bedre.


karen


Karen Foss, 55

Tjøme/Bergen
Skapende og utøvende kunstner (karen foss Quiet Works),
1. lektor ved Høyskolen i Bergen


1:
Ett prosjekt som skal ha premiere november 2013, samt formidling og salg av eksisterende produksjoner i karen foss Quiet Works (kfQW), samt planlegging av et flerårig prosjekt for perioden 2013-2015. Vi jobber også med etableringen av ett polsk/norsk samarbeid. I tillegg arbeider jeg som fagansvarlig for kunstfaget dans på HiB, i musikk og dramafagene-lærerutdanningen.

2:
Papirutgaven til Danseinformasjonen nytter jeg til å orientere meg om andre kunstneres arbeid. Og formidle kfQW når dette er aktuelt. Danseinformasjonen har ett videoarkiv og andre rekker/lister av nasjonal og internasjonal aktivitet hvor dansekunsten og kunstnerne gjør seg gjeldende. I riktig sammenheng er også denne informasjonen viktig og bra å kunne bruke. kfQW er jevnlig leietaker av Scenehuset, som forvaltes av Danseinformasjonen. Hjemmesiden brukes til å orientere meg om arbeidsmuligheter, søknadsfrister og andre administrative løsninger som kan kobles til kfQWs utvikling, produksjoner, formidling og salg av produksjonene.
En del debatter kan være nyttige å følge via hjemmesiden. Jeg opplever at hjemmesiden er særlig god ved at den er veldig oversiktlig og brukervennlig i motsetning til mange andre danse-organisasjoners sider, bl.a. i utlandet.

3:
Fortsette å jobbe for å utvikle og spre
informasjon og kunnskap om dansekunsten i hele dens bredde. Engasjere seg i kunstnernes vanskelige og politisk funderte kår og muligheter. Være behjelpelig med å formidle og utvikle flere av kunstnernes egne nettverk, framfor å etablere egne danseinfo-nettverk.

4:
At dansekunstnernes produksjonskår utbedres og respekteres av offentlige såvel som private myndigheter. At dansekunst som profesjonelt arbeidsfelt står i sammenheng med bla utdanningspolitikken, med konsekvens at kunstformens kompetanser og informasjoner forstås inn i regjeringers planer for kunnskapsutviklingen i Norge. Konkret håper jeg på, i prioritert rekkefølge:
- at produksjonsstøtten til prosjektene forvaltet av Kulturrådet øker, at flere kunstnere får tilgang til basisordningen for flerårig prosjekt.
- at det etableres flere kompanier i Norge, i liknende størrelsesorden med Carte Blanche.
- at det sikres seriøse spillehus og visningsarenaer på landsbasis, inkludert turneslynger og teknisk apparat for reise og gjestespillvirksomhet
- at Carte Blanche og Dansens Hus fornyer sin interesse og forstår sitt nasjonale ansvar for norskbasert dansekunst.
- at DKS-ordningene opprettholdes og videreutvikles for å gi kunstnerne tilgang og muligheter.
- at KHiO får større handlingsrom og mer ressurser til å utvikle bedre/lengre utdanninger (MA for dansere).
- at det utdannes færre, men bedre rustede kunstnere som kan hevde seg i det profesjonelle feltet.
- at kulturministre og KD slutter å mene noe om og blande seg opp i hvordan og hva som skal produseres av kunstnerne.

5:
Med riktig organisering kan kunstnerne bidra til en større bredde og mangfold av sceniske uttrykk til ett nasjonalt publikum. Kunstnernes kunnskapsrekker kan bidra i tilstøtende felt: utdanning, helse og sosialomsorg, forskning/eksperimentering, samfunnsdebatt og analyse, samt i ulike assimilerings-/integrasjonsprosesser i samfunnet. Kunstnernes fortellerkraft kan bidra til utprøving og opprettholdelse av ytringsfrihet og bredde i det norske samfunnet.


grethe

Grethe Henden, 48

Danseansvarlig ved Riksteatret


1:
Nå detaljplanlegger jeg 2013 som er vårt 20-årsjubileum for faste danseturneer ved Riksteatret. Vi skal få til mange fine aktiviteter rundt forestillingene takket være dansere som villig stiller opp for å møte sitt publikum. Utreder også turneer og danseaktiviteter for 2014-15.
2: danseinfo.no bruker jeg aktivt som oppslagsbase og informasjon. Infoplakaten henger på veggen her på kontoret mitt, med skriblerier på.
3: Jeg ønsker meg mer aktiv informasjon til kulturhus og møteplasser rundt i landet. Oppsøkende og engasjerende informasjonsarbeid tror jeg på.
4: Jeg håper på et felles løft for å få flere danseforestillinger til kulturhusene, og at vi klarer å “avmystifisere” samtidsdansen slik at terskelen blir lavere for alle publikumsgrupper til opplevelser av dans.
5: Det ligger mye makt i språket som en del av formidlingen. Jeg ser at koreografer og dansere som går sitt publikum i møte og som både tør og kan samtale om hvorfor de jobber med dans, vekker stor interesse. Da tenker jeg ikke først og fremst på å analysere danseforestillinger, men å by på personlige erfaringer som kan gi nye nøkler til opplevelser for publikum.


monica
Monica Emilie Herstad

Oslo
Koreograf, herStay

1: Jobber med et stykke som heter “UnderVerk - may it happen in beauty”, inspirert av Ibsen, og “Sketches for Spring,” og med turnéer til Beijing, Syd-Amerika og Syd-Afrika. Ofte med spennende nordiske utøvere. Er nå på vei til Stockholm for en presentasjon på danseteorikonferansen Close Encounters, på Dans och Cirkushögskolan, etter et interessant kedja i Tallinn nylig.

2: danseinfo.no er en informasjonskanal som gjør en definert redigering av nyheter, et supplement i forhold til f.eks. scenekunst.no. Det er et oppslagsverk, en dansekunstkalender.

3: Danseinformasjonen bistår meg og min kunstproduksjon til å fremstå som en del av et fagområde, en definert kontekst. Det skaper tilhørighet og en følelse av lojalitet. Det er viktig, ikke minst i en tid hvor dans ikke har en samlet lobbystruktur i forhold til f. eks. EU. Det sier litt om det fragmentariske, som kun kan styrkes gjennom fokus på samhold.

4: Det er viktig at man ivaretas mer holistisk i kunstsektoren, at man satser på den enkeltes kunstnerkarriere, mer enn å søke å omdirigere et helt felt, som om alle kunstnere var like i sitt kunstnerskap. Det er viktig å se talentene, samtidig som det sosiale ivaretas parallelt i samfunnet gjennom ulike strukturer.

5: Kunst er formidling. Jeg jobber, som bi-geskjeft, som journalist i radio, mer nylig med oppdrag for Scenerom i NRK. Som skribent siden balletthøgskolen, nå Norges Dansehøgskole, for ulike redaksjoner som
På Spissen, Natt&Dag, Fjords, Morgenbladet, Scenekunst, Norsk   Shakespeare- og Teatertidsskrift, Kunst-kritikk, og nå Kunst-
bevegelsen. Tillitsverv i fagorganisasjoner, som DTS og NODA, ga meg verdifull
innsikt. Definisjon er makt, i skriveprosessen
skjer en viktig bevisstgjøring i forhold til eget ståsted - og i forhold til å forstå
og bidra til å utvikle diskursen i kunstfagsektoren. Intelligente sosiale medier bidrar til å vise forskjell på informasjon og kunnskap. Kunnskap er alfa og omega. Dybdeartikler og avansert teori er viktigere enn noen gang. Teorifagene i kunstsektoren må styrkes. Uten diskurs-vitenskap og ingen samtale om verket, blir det det samme som å overlate faget til amatører, noe kunstsektoren ikke er tjent med.


therese


 

 

 

Therese Øvstebø Markhus, 34
Danser, koreograf, pedagog og
leder for Regional Arena for Samtidsdans, RAS, i Sandnes


1: Jeg jobber med å få RAS inn på en fast støtteordning, slik at man kan planlegge mer langsiktig når det gjelder produksjon og visning i Sandnes-/Stavangerregionen. Som koreograf planlegger jeg neste års produksjon, som vil bli en barneforestilling. Som danser har jeg nettopp vært i New York og tatt klasser på Movement Research.

2:
Jeg bruker nettsiden til å hente informasjon om hva som skjer innen dansefeltet og om ulike dansekunstnere.

3:
Danseinformasjonen er et sted for meg som deler informasjon og kunnskap om hendelser og personer innen dansekunstfeltet. Jeg har brukt danseinformasjonen til å leie studio, markedsføring av forestillinger, og har sett på tidligere danseforestillinger på video.

4:
Jeg forventer at det satses på flere visningssteder i Norge, og at disse stedene har økonomi til å produsere og vise forestillinger, deriblant RAS. Mer turne-virksomhet generer bedre dansere, aktive koreografer og mer oppgående publikum.

5:
Være engasjerte og følge med på hva som skjer innen kunst/kulturpolitikken der pengene er. Man trenger penger for å jobbe med dansekunst.


ingrid
Ingrid Lorentzen, 40

Ballettsjef for Nasjonalballetten i Den Norske Opera & Ballett

1: Jeg er i min første fase som ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett, hvor jeg tiltrådte i august.

2:
Jeg har vært veldig glad i papirutgaven faktisk, som jeg alltid har liggende framme på kjøkkenet. Men jeg kommer nå av naturlige årsaker til å få et nærmere forhold til danseinfo.no.

3:
Danseinformasjonen gir en fantastisk oversiktlig framstilling av hele feltet. Jeg holder meg oppdatert, ikke minst på det jeg ikke får vært tilstede på selv. “Eksport” leses med stor interesse.

4:
Jeg har jo store forventninger til Nasjonal-balletten. Med de ressursene vi besitter legger vi et stort forventningspress på oss selv. Vi skal være bærere av den klassiske tradisjonen, framføre verker av nåtidens koreografiske mestere.
Og ikke minst skal vi skape signaturverk, nyskapninger du bare kan oppleve med DNO&B.

5:
Jeg har tro på generøsitet og respekt for hverandres fagfelt. Og så har jeg stor tro på å bryte ned skillene og samarbeide på tvers, dansekunstnerne, kompaniene og institusjonene i mellom.


aadneÅdne Sekkelsten, 45

Daglig leder, Norsk scenekunstbruk

1: Akkurat nå er det de siste tingene som skal på plass før vår årlige scenekunstfestival Showbox går av stabelen fra 26. november i Oslo, med forestillinger på blant annet Dansens hus.

2:
Er ikke altfor mye innom der, siden vi får direkteinvitasjoner til aktuelle danseforestillinger og har vår egen database - derfor er vi ganske oppdatert. Men det er en fin og informativ side, og for meg et mye bedre medium enn papirutgaven dere har gitt ut til nå.

3:
Jeg vet hvem jeg skal ta kontakt med hvis jeg trenger kompetanse på dans og eventuelt arkivmateriell.

4:
At arbeidet med å lage gode dansekunstneriske prosjekter for barn og unge fortsetter - med økt styrke - og at produksjonene kommer seg ut i hele landet.

5:
Innenfor formidlingen av dans til hele landet, som Scenekunstbruket bedriver, er det en stor etterspørsel etter gode produksjoner. Her har dans et fortrinn med et uttrykk som treffer barn og unge på en god og ofte unik måte.


zeze
Zezé Kolstad, 34

Oslo
Danser og koreograf

1:
Jeg jobber for tiden med å utvikle konsept/idé til min neste produksjon “EleEla”, sitter i utvalget for dans i Norsk kulturråd og jobber deltid som publikumsvert ved Den Norske Opera & Ballett. Temaet i “EleEla” er homofili i en afrikansk kontekst, et stort tabubelagt tema som må undersøkes grundig.

2:
Nettsiden til Danseinformasjonen brukes flittig til oppdatering av hva som skjer i feltet når det gjelder forestillinger, søknadsfrister, jobber, prøvedans og reklamering av eget arbeid.

3:
Danseinformasjonen kan gjøre meg og mitt arbeid mer synlig i feltet ved informasjonsspredning. De styrker dansemiljøet ved å informere om ting som skjer nasjonalt og internasjonalt, som igjen fører til mer synlighet av vår kunstform.

4:
I Norge er dansekunstnere svært privilegerte i forhold til andre land i Europa og verden når det gjelder støtteordninger og muligheter til å skape scenekunst. Det er klart det er mange konkurrenter om midlene, men jeg synes at utviklingen av dansekunsten har hatt en positiv fremgang som kunstform i Norge. I årene fremover håper jeg at det private næringslivet og dans/scenekunst vil kunne samarbeide mer og nyte fordelene ved å støtte hverandre.

5:
For å styrke feltet, er synlighet av kunstformen det viktigste, og at dansekunstnere støtter hverandre og står sammen. 


heine
Heine Avdal, 42

Brüssel, Belgia /Oslo
Koreograf, danser, produsent

1: Turnerer for tiden med 4 forskjellige produksjoner “Field Works-office”, “Field Works-hotel”, “Borrowed Landscape” og “nothing’s for something”.

2:
Jeg bruker danseinfo.no for å holde meg oppdatert på hva som skjer i dansemiljøet i Norge og i utlandet.

3:
Danseinformasjonen gir meg nyttig informasjon om dans i Norge og utlandet.
Den hjelper til med å sette meg i kontakt med dansemiljøet. Danseinformasjonen fungerer for meg også som et kompetansesenter hvor kunnskap blir lagret, arkivert og er tilgjengelig via dokumentasjon i forskjellige former, samt via kunnskapen til de som jobber der. Danseinformasjonen er for meg også et sted hvor jeg kan opplyse og distribuere informasjon om mine scenekunstaktiviteter.

4:
Min forventning til norsk dans i årene fremover, er at den etableres som en kunstform på lik linje med andre kunstarter. Norsk dans er en nyskapende og samtidsrelaterende kunstform. Ved videre satsing kommer den garantert til å gi alternative og banebrytende perspektiver på våre stadig økende komplekse gjensidig avhengige samfunnsstrukturer.

5:
Dansekunstnere kan bidra med å skape en kunstform som relaterer til viktigheten av det å være tilstede i “nået”. Skape et rom hvor nåtid kan eksperimenteres med og erfares på forskjellige plan. Dette blir stadig viktigere i et samfunn hvor menneskelig kontakt i økende grad medieres via teknologiske kommunikasjonssystemer.


annekathrine

Anne Katrine Haugen, 45 år
Tromsø

Dansekunstner, koreograf og produsent. Driver Haugen Produksjoner sammen søsteren Liv Hanne Haugen

1: Nå (8/11/12) er jeg i Hammerfest på Dansefestival Barents for å treffe kolleger, se forestillinger, lobbe og vise utdrag av Haugen Produksjoners siste forestilling, “ForDetteErDetVerdt”; 5 poeter møter 5 dansekunstnere i 5 “dansedikt”. I tillegg forbereder jeg mitt neste prosjekt “HomeMade”, en stedsspesifikk forestilling hvor 6 kunstnerpar åpner hjemmene sine for publikum.
2: Jeg bruker danseinfo til å spre info om Haugen Produksjoners forestillinger. Holder meg også oppdatert om aktiviteten innad i feltet både i forhold til andre forestillinger, kurs, audition, samtaler etc.
3: Fortsette å gjøre det dere allerede gjør (pkt 2), som bidrar til at jeg opplever meg selv og mitt arbeid i en større kontekst. Nyhetsbrevene fra dere setter jeg spesielt pris på.
4: Jeg ønsker at dansekunsten skal forankre seg enda sterkere som kunstform. At både publikum og dansekunstnere makter å favne og gi plass til et mangfold av uttrykk for dans. At voksne utøvere fortsetter å danse for å sikre bredden i formidlingen av dans. Har også positive forventninger til dansealliansen, og håper det etterhvert kan bli flere stillinger for dansere og opprettelse av en koreografallianse.
5: Vi styrker feltet ved å være positive ambassadører for yrket, ved å engasjere oss kulturpolitisk, gi hverandre jobber, fremsnakke, se hverandres forestillinger og oppmuntre naboen, bekjente osv. til å gjøre det samme. Skape virkelig gode forestillinger, være kompromissløs mot egen ide, men samtidig kommunisere.


pernille
Pernille Holden, 33

Oslo
Dansekunstner

1: Akkurat nå holder jeg på med studier, og forbereder meg til å delta på et kurs med masterstudentene på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Videre er vi i planleggingsfasen av Rethink Dance, et forum for dansekunst vi i februar 2013 skal arrangere i samarbeid med Dramatikkens hus og Dansens Hus med nasjonale og internasjonale kunstnere. Også prøver jeg å gjøre litt research til et eget arbied, det er jo et evigvarende prosjekt.

2: Jeg bruker danseinfo.no for å holde meg oppdatert om hva som skjer. Mest ser jeg etter hva som skjer av visninger, forestillinger, seminarer, samtaler etc. Leser også ulike artikler og nyheter dere legger ut, som f.eks. innspillene om dansestrategien.

3: Jeg setter utrolig stor pris på informasjons-tilgangen dere tilbyr, deriblant tilgang på biblioteket og videoteket. Det å ha en informasjonsbase for dansekunst er flott. Gjennom tilrettelegging av dialogserier som ”danseterapi” bidrar Danseinformasjonen til å skape møteplasser, det er viktig.

4: I fremtiden håper jeg norsk dans vil utfordre seg selv. At vi skal utfordre våre egne ideer om hva dans er og kan være, og at vi får sette premissene for eget arbeid med tanke på støtteordninger.

5: Alle dansekunstnere kan bidra til å styrke feltet gjennom at vi engasjerer oss. Gjennom å jobbe med kunst, skape møter, dialog og debatt.


mariMari Flønes, 32

Frilans dansekunstner og dansekonsulent i DansiT (Dansekunst i Trondheim)

1: Kreerer, produserer, koreograferer og beveger meg i ulike prosjekter, både alene og i samarbeid med andre. Sist nå i “Konsertforestilling” av og med VIB og Ningun Extremo. Som dansekonsulent i DansiT er jeg involvert i planleggingen av Multiplié dansefestival 2014.

2: danseinfo.no er informasjonsbase nr. 1, som jeg bruker for å følge med på dansekunstfeltet.

3: Hva kan jeg gjøre for Danseinformasjonen?...

4: Jeg har størst forventninger til det som kommer til å blomstre ut av de regionale dansesentrene rundt omkring i Norge.

5: Hvordan styrke feltet er et omfattende spørsmål, fordi det kan være så mye. Som dansekunstner opplever jeg at mine erfaringer og min kunnskap kan være en ressurs i mange ulike settinger og situasjoner. Jeg tror at vi vil styrke og drive feltet videre så lenge vi fortsetter å interessere oss for det som skjer i verden rundt oss, og, gjennom dansekunsten, bestreber å være bidragsytere i samfunnet.


un-magritt

Un-Magritt Nordseth, 51

Kunstnerisk leder, Dansens Hus

1: Jeg programmerer høsten 2013 og legger siste finish på vårsesongen. I tillegg forbereder jeg høstens siste gjestespill Yasmeen Godder´s "Love Fire".

2:
Når jeg skal lete etter info om dans som jeg ikke har selv.

3:
Alt! Jeg orienterer meg historisk og kunstpolitisk. Danseinformasjonen er forbilledlig stø på alle Stortingsmeldinger(!).  I tillegg informasjon om forestillinger jeg er redd jeg kan gå glipp av. Altså bidra til å holde meg oppdatert i det mangfoldet som dansekunsten har blitt.

4:
At de forskjellige arenaene samarbeider godt slik at vi kommer i gang med et formidlingsnettverk for dans. I tillegg tror jeg dansekunstnerne har en vei å gå når det gjelder å drøfte sitt eget felt internt. Fremover i tid er vi gode til å snakke, skrive og uttrykke oss både kritisk og ukritisk til og om dans. I tillegg håper jeg at vi utnytter de ressursene vi har på beste måte, og slutter å “bite hverandre i tomme krybber”. At Norge gjør seg ferdig med diskusjonen scenekunst versus dansekunst hadde også vært godt. Det er en gammel gjenganger fra 80-tallet vi burde være ferdig med nå.

5:
Dansekunstnerne kan best bidra ved å fokusere på det kunstneriske. Utvikle seg gjennom gode mentorer og samarbeidspartnere, og være uredde i dette arbeidet. Det kreves en jernvilje for å
overleve som dansekunstner i det frie feltet.
I dag krever det også en evne til nettverks-bygging både lokalt og internasjonalt. For egen del og fra Dansens Hus sitt ståsted, handler det mye om å profesjonalisere produsentrollen. Kunstnerne fortjener gode produsenter og må nok også prioritere det innenfor sine marginale budsjetter. På den måten vil de nå ut på en helt annen måte enn de gjør nå. Det er stort potensiale for dansen internasjonalt.


anne-linn
Anne-Linn Akselsen, 32

Brüssel, Belgia / Bergen
Koreograf og danser

1. Kompaniet vårt Human Works har nylig hatt premiere på forestillingen “Dry Act #2: South Domino”, hvor jeg er både koreograf og utøver.

2.
Vi promoterer alltid forestillingene våre på danseinfo.no, og det er der jeg får oversikt over hva som skjer på dansescenen i Norge og med norske dansekunstnere i utlandet.

3.
Danseinformasjonen er allerede et fantastisk sted å finne informasjon om både fremtid, fortid og nåtid. Jeg håper det fortsetter sånn!

4.
Det er veldig kjekt å se at dansekunsten i Norge har fått mer rom til å vokse og utvikle seg, og jeg tror dette vil fortsette. Det finnes mer støtte og bredere interesse for dans generelt, og det er mange unge dansekunstnere som både ønsker og klarer å skape nye bevegelser i feltet.

5.
Jeg tror det er veldig viktig å få med seg yngre generasjoner, å dele informasjon vi har gjennom undervisning, og å gi plass for nye dansekunstnere og nye uttrykk.


jon

Jon Refsdal Moe,  38

Teatersjef, Black Box Teater

1: For en gangs skyld med kunst og ikke politikk - er hjemme og legger siste (?) hånd på festivalen vår i mars. Mye dans der, faktisk - et par unge ikoner på plakaten.

2:
Jeg må være ærlig og si at jeg ikke bruker det i det hele tatt. Har fått nyhetsbrevet jevnlig, men det har støva ned på toppen av kommoden. Har nok noe med formatet å gjøre, og med at det - i hvert fall i navnet - fokuserer ensidig på dans. Dans som sådan interesserer meg ikke - jeg er interessert i scenekunst.

3:
Overbevise meg om at det ikke er et bransjeorgan for dansere, som informerer internt om nyheter i dansefeltet. Hovmod står for fall.

4:
Horder av nyutdannede dansere og koreografer med sterk internasjonal orientering og klokkertro på scenekunstens generelle overlegenhet. Vi har et momentum i Europa nå, og det gjelder å utnytte det.

5:
Spørs hvilket felt du snakker om, men snakker vi om å styrke scenekunstfeltet kan det være en idé å slutte å snakke om dans som om det var en bygd innerst i en fjord - det er i hvert fall sånn jeg opplever mye av  den politiske retorikken rundt dans i Norge.  


hege
Hege Haagenrud, 39

Oslo
Koreograf

1: Jeg jobber med barneforestillingen “Juryen” som har premiere på Showbox-festivalen 27. november.

2:
Jeg sjekker danseinfo.no regelmessig for å holde meg oppdatert på hva som skjer på feltet.

3:
Informere andre om mine prosjekter, informere om internasjonale festivaler, oppkjøpere og produsenter. Gi en oversikt over støtteordninger internasjonalt.

4:
Jeg håper på fortsatt økte midler til det frie feltet, slik at flere får mer støtte og kan profesjonalisere alle ledd i produksjonen. Jeg ønsker også en bedret finansiering av koreografens arbeid og produsentgodtgjørelser innen DKS, her råder en utdatert oppfatning om at den som lager forestillingen selv reiser på turné.
Godt samarbeid mellom Dansens Hus, Operaen og det frie feltet. Jeg synes det er veldig spennende at Ingrid Lorentzen utvider Ballettlaboratoriet til KoreografIhuset, hvor man også får jobbe med lys og kan bli valgt ut til å vise på Scene 2. Det er viktig at koreografer fra det frie feltet får en sjanse til å samarbeide med institusjonene i større grad.
Vi må få flere studioer og prøvescener. Det er forunderlig at det gis mer og mer penger til produksjon, mens antall prøvelokaler ser ut til å stå på stedet hvil. Jeg håper Oslo kommune ser at her har de en jobb å gjøre.

5:
Samarbeide tverrfaglig med ulike kunstnergrupper, øke tilgjengeligheten ved å turnere, samt skape bredde i uttrykket- spesielt med tanke på målgruppe. For meg er det viktig at barnedansens status heves, jeg har inntrykk av Sverige ligger foran oss der, både når det gjelder teater og dans for barn og ungdom.


rikke


Rikke Westerlund Lie, 26

Haugesund
Dansekunstner, skuespiller og festivalansvarlig (Norsk Festival for Dans og Film)

1: Akkurat nå jobber jeg med utformingen av neste års Norsk Festival for Dans og Film, samtidig er jeg i gang med å organisere og produsere min egen forestilling ”Enslige utsikter”.

2 og 3:
danseinfo.no brukes når jeg skal oppdatere meg på dansefronten, samle informasjon eller fremme egne arbeid. Danseinformasjonen er en god samarbeidspartner i forhold til festivalpromotering og har bidratt med viktig nettverksbygging.

4:
Det blir interessant å se hva slags endringer som vil skje i norsk dans i
årene fremover. Dansen er i konstant utvikling. Noen konkrete forventninger har jeg ikke, vet bare at jeg har store forventninger til meg selv og min egen deltakelse.
Det er inspirerende å se hva folk får til, på utrolig kreative måter. Mangfold er essensielt, vi må fortsette å spre prosjekter over hele kartet. I et lite land ser jeg viktigheten av møteplasser og utviklingen av samarbeid.
Flere arenaer og tilbud over hele landet vil styrke dansen i kulturfeltet, samtidig er det viktig at scenehus og institusjoner forsetter å fremme og informere hverandre, vi kan ikke sitte på hver vår tue. Her har Danseinformasjonen en svært viktig rolle.  

5:
Dansekunstnere må prate mindre ”mystisk og lavmælt”, og fokusere på å produsere mer dans, ta den plassen som kreves.


irene
Irene Theisen, 25

Oslo / Kristiansand
Frilans dansekunstner og festivalarrangør (Ravnedans)

1: Jeg jobber alltid mot neste festival sammen med en ambisiøs gjeng i Ravnedans. Vi har søknadsfrist i midten av desember, og mener at Kristiansand er stedet å være på festival! Ellers har jeg nylig vært så heldig å bli hentet inn til turné med “Neighbourhood” av Ida Wigdel og Ingun Bjørnsgaard. Jeg jobber med ny produksjon av Masja Abrahamsen, og med koreografi for “Visst skal våren komme” som spilles på Kilden til våren.

2:
danseinfo.no bruker jeg for å holde meg oppdatert, og for å nå ut med informasjon om eget arbeid.

3:
Danseinformasjonen er min viktigste informasjonskanal som utøver, skapende dansekunstner, og festivalarrangør. Også gjør Danseinformasjonen et uvurderlig arbeid med dokumentasjon.

4:
Jeg har forventninger til at det gjøres plass til de unge koreografene som er i ferd med å etablere seg. Både økonomisk, og ved at de prioriteres og løftes fram av spillestedene. Jeg har også forventninger til at frilansmiljøet i større grad skal sparke seg plass utenfor hovedstaden.

5:
Som dansekunstnerne kan vi bidra til å styrke feltet ved å ta initiativ der vi ser det mangler.
Jeg tror også på at vi kan heve nivået i frilansfeltet ved å være sjenerøse og interesserte, med utgangspunkt i kvalitet framfor form.


gry
Gry Kipperberg, 43

Oslo
Danser, produsent i Wee

1: Akkurat nå er jeg i Berlin og jobber på “Patches”, et improvisasjonsbasert forestillingsprosjekt sammen med Siri Jøntvedt, Gry Bech-Hanssen, Martin Sonderkamp og Christopher Willams. Dessuten jobber jeg på en ny produksjon med Wee/Francesco Scavetta, som har premiere på Dansens Hus 19. mars 2013. Som produsent jobber jeg også med planlegging og finansiering av Wees prosjekter fremover.

2:
Jeg bruker nettsiden til å holde meg oppdatert på forestillinger og andre danserelaterte nyheter, og så bruker jeg danseinfo.no til å informere om Wees prosjekter og gjestespill.

3:
Bidra til å synliggjøre og dokumentere de prosjektene jeg er en del av. At Danseinformasjonen også administrerer utleien av Scenehuset er uvurderlig.

4:
Jeg har jo holdt på i feltet ganske lenge og synes det er spennende å følge med på det som lages av forestillinger, både av etablerte og nye kollegaer. Jeg har et håp om at langt flere skal få mulighet til å få basisfinansiering, dette frigir midler også til de mindre etablerte. Videre har jeg høye forventninger til en styrket infrastruktur for feltet, et styrket produksjonsapparat og flere gjestespillmuligheter i Norge.

5:
Generelt synes jeg at dansekunstnerne allerede bidrar - og ikke minst produserer - mye ut ifra de økonomiske rammene de har.


hooman
Hooman Sharifi, 39

Oslo
Koreograf og danser

1: Akkurat nå har vi vært i Dresden, Tyskland, med vår installasjon og performance ”once upon a time country” og forestillingen ”then love was found and set the world on fire”.

2 og 3:
Jeg har vært bruker av danseinfo.no så lenge jeg kan huske. Finner info om andre kunstneres aktivitet, får hjelp til å promotere våre aktiviteter, bruker videoarkivet, men det jeg bruker mest, er alles smil og fantastiske imøte-kommenhet på kontoret igjen og igjen.

4 og 5:
Jeg synes vi skal fortsette å produsere forestillinger av høyeste kvalitet i all form og med spiss estetikk. Vi burde fortsette å utvikle språket innen det vi holder på med, og sette det i forbindelse med det samfunnet vi lever i.
Jeg forventer også at vi skal være tidlig ute med å formulere og kommunisere kravene som skal kreves av oss.
Og til slutt forventer jeg at vi i fremtiden skal bli flinkere og flinkere til å være kritiske og samtidig støttende. Flinkere til å gå i hverandres arbeid og slippe andre i kroppene våre, fordi kollektivt er vi sterkere, til og med når vi er uenige.


pape

Sidsel Pape, 45

Frilans danseviter

1: For tiden arbeider jeg som veileder og dramaturg for flere dansekunstnere og underviser på HiOAs nye MA i Drama teaterkommunikasjon. En dansekritikk i krise finner nye veier, og kunstnersamtaler viser seg å være en ny arena der faglig fundert og kvalifisert meningsytring kan finne sted, også ved min hjelp.

2 og 3:
Min bruk av danseinfo.no begrenser seg til å søke opp info fra Dansearkivet. Danseinformasjonen har allerede gjort en del for meg ved å ta min kompetanse i bruk. Jeg har arbeidet med intervjuer for Historieprosjektet, og for tiden er jeg konsulent for en seminarrekke om dansekritikk i 2013.

4:
Jeg forventer at norsk dans(e-kunst) hever blikket i årene framover: At det stilles større krav til å motta økonomisk støtte i form av dansefaglige motytelser til nærmiljøet. At bevilgende myndigheter avsetter en viss andel av den økonomiske støtten til uavhengig kritisk refleksjon av dansekunst.

5:
Dansekunstnere kan styrke feltet ved å være stadig mer transparent: Gå i dialog med hverandre. Dele fremgangsmåter til mer og mindre vellykket dansekunst. Være åpne for impulser fra tilstøtende fagfelt spesielt, og omverdenen generelt. Tillate å legge til rette for at dansekunst blir gransket og sett i et kritisk lys.


anne
Anne Golberg Stavn, 28
Oslo
Freelance danser og pedagog

1: Jeg jobber med crewet mitt dEEp doWN dopEiZM og Hooman Sharifi/impure company.

2:
Holde meg oppdatert på forestillinger, auditions, og danserelaterte artikler fra andre nettsteder som er linket til siden.

3:
Fungere som et nyhets- og samlingssted på nettet innen alt som er danserelatert.

4:
Da vil jeg si mer samarbeid på kryss og tvers mellom de forskjellige miljøene innen dansemiljøet. Mer bruk av dansere med base i andre stiler enn klassisk, moderne og jazz. Det har allerede skjedd mye når det gjelder bruk av for eksempel streetdansere i både teater- danse- og musikalproduksjoner. Jeg tror det kan oppstå mange interessante samarbeid av å besøke hverandres arenaer, og lære og bli inspirert av hvordan man jobber innen de forskjellige miljøene. Alle har noe å lære av hverandre, og dansemiljøet generelt kommer til å styrkes av mer nysgjerrighet på nye stiler og nye måter å se dans på.

5:
Stå på kravene i forhold til honorar, ikke gå i fella med å jobbe underbetalt eller gratis for publisitet. Samarbeid, åpenhet, og samtidig tørre å være individuell og stå for det man tror på.


Alle har svart på e-post (innen 9. november) og blitt bedt om å begrense svarene sine til ca 200 ord.