Kulturminister Linda Hofstad Helleland har ved flere anledninger lagt vekt på at regjeringen vil satse offensivt på internasjonalisering av norsk kunstliv, deriblant eksport av scenekunst.

Det foreslås styrking av nettverket Norwegian Arts Abroad med 6 millioner, samtidig som regjeringen foreslår kraftige kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler. Forvirra?

Danseinformasjonen har stilt Tove Bratten 3 spørsmål om hvilke konsekvenser denne politikken får for eksporten av norsk scenekunst.

Av Marianne Albers

1) Regjeringen foreslår for tredje gang å kutte i Utenriksdepartementets kulturmidler, og budsjettposten er kuttet med 47 millioner på tre år. Kanskje et opplagt spørsmål, men vi spør likevel; hvilke konsekvenser får dette for eksporten av norsk scenekunst?

toveB3.jpegKuttene omfatter hele kulturinnsatsen til UD, dvs både reisestøtteordningene, ambassadenes kulturinnsats og kulturinnsatsen sentralt i UD. Siden vi samarbeider tett med både ambassadene og
UD sentralt , vet vi at denne ”trekantmodellen” skaper et uhyre målrettet, effektivt og spisset virkemiddelapparat. Det betyr at kuttene får store konsekvenser, ikke bare for brukerne av reisestøtteordningene, men også for mer langsiktige prosjekter og andre tiltak. For eksempel er den reisestøtteordningen vi administrerer halvert i denne regjeringens periode. Når man vet at reisestøtten hovedsakelig omsettes i flybilletter, så kan man selv tenke hvor mange billetter det ligger i en million kroner. Vi vet også at det oftest er slik at reisestøtten er avgjørende for om et gjestespill blir noe av eller ikke. Så det som er så trist er at mens etterspørselen etter norsk samtidsorientert scenekunst øker, reduseres mulighetene kunstnerne har til å takke ja. Dermed virker kuttene direkte kontraproduktivt i forhold til regjeringens mål om å tilrettelegge og styrke eksporten. Disse kuttene skjer også uten noen begrunnelse og uten sammenheng med formuleringene i årets budsjettforslag, der betydningen av kultur som en integrert del av utenriksdepartementets arbeid virkelig understrekes. Forstå det den som kan. Ikke rart man blir forvirret!

For øvrig syns vi det er et tankekors at til og med dette siste budsjettforslaget før valget i 2017, når det gjelder Utenriks- departementets budsjettpost 70, kap 115,– ikke viser noen tegn til å følge opp den økte interessen for kultureksport som Kulturdepartementet nå viser. Snarere tvert i mot, så kutter denne regjeringen altså fortsatt i UD , mens de styrker i KUD, blant andre DTS, med en million kroner til å ”styrke støtteapparat rundt kunstnernes internasjonale aktiviteter”. Det er vi jo glade for, men man skulle jo tro at de to departementene ville se disse tingene i en helhetlig og koordinert sammenheng?

2) Hvordan jobber dere for å reversere denne ”trenden”?
Helt fra starten av har vi arbeidet tett med den såkalte ”kontraktfestede opposisjonen” – altså Venstre og Krf, for å få reversert disse kuttene. Vi arbeider tett med øvrig opposisjon også, som Arbeiderpartiet og SV for eksempel. Ser vi på deres alternative budsjetter, har de jo tatt poenget og reverserer kuttene alle sammen, dog i litt ulik størrelsesorden. Vårt politiske arbeid skjer for øvrig langs mange linjer, først og fremst samarbeider vi med Kunstnernettverket som virkelig er på ballen – det er jo veldig viktig at ikke bare vi er opptatt av dette, men også andre i feltet vårt. Og Kunstnernettverket leverte virkelig en godt gjennomarbeidet høringsuttalelse i år. Så møter vi Stortinget og politikerne, både i høringen og vi har kontakt med dem enkeltvis om saken, for å bidra så godt vi kan underveis i budsjettforhandlingene, dersom de f. eks. har behov for tall etc. Og vi møter dem både i kraft av DTS, men i år også for første gang som partner i nettverket Norwegian Arts Abroad.

Vi er veldig spente på hva som kommer ut av forhandlingene i år – reverseringsprosjektet har ikke vunnet frem tidligere år, nå syns jeg nok at skal viljen til å styrke internasjonaliseringen for norske kunstnere stå til troende, så må det faktisk skje noe konkret og positivt i forhandlingene i år!

3) Danse- og teatersentrum er en del av nettverket Norwegian Arts Abroad. Hvilke formål har nettverket, hvilke andre aktører er med, og er det meningen at Kulturdepartementet skal overta deler av UDs oppgaver?
Norwegian Arts Abroad er et samarbeidsinitiativ hvor norsk kunst i inn og utland blir styrket ved at medlemsorganisasjonene tar opp felles utfordringer, arbeider for å oppnå felles mål og skaper meningsfulle synergier. Nettverket har som mål å promotere verdien, bredden og potensialet til norsk kunst i utlandet, samt å øke synligheten og betydningen av det arbeidet som allerede gjøres av disse organisasjonene og ikke minst av kunstnerne selv. Det er med andre ord ingen ny organisasjon vi har laget, men et nettverk. Det er viktig å huske på at de forskjellige kunstområdene er veldig ulikt innrettet, selv om det selvsagt også er noen fellestrekk. Men hvorfor reisestøtteordningen f. eks. hos oss fungerer såpass bra, er jo fordi vi har skreddersydd den så godt vi har kunnet etter vårt felts innretninger og behov - innenfor gitte rammer fra UD selvsagt.

Følgende organisasjoner som er med i nettverket administrer alle reisestøtteordningen for sine fagfelt, og alle har kontrakt med Utenriksdepartementet både i forhold til hvordan reisestøtteordningen er innrettet og i forhold til rådgivningsfunksjonen som alle organisasjonene også har for departementet og utestasjonene:

Office for Contemporary Art Norway: OCA, NORLA, Music Norway, Norsk Design – og arkitektursenter (DOGA), Norwegian Crafts, Norsk filminstitutt og Danse- og teatersentrum.

Når det gjelder det siste spørsmålet du stiller, så har ikke vi oppfattet at det er meningen at Kulturdepartementet skal overta deler av Utenriksdepartementets oppgaver. Vi mener budsjettene i tekstdelen slår fast dagens arbeidsdeling mellom de to departementene. Men når det er sagt, så er jo dette først og fremst et politisk spørsmål som nesten departementene selv må svare på.

_________________________________________________________________________

Danse- og teatersentrum
Danse- og teatersentrum er rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål om scenekunst, og forvaltningsorgan for departementets reisestøtteordning for norske scenekunstnere til utlandet.

Andre artikler:
Halvert kunstsatsing i utlandet – Dagens Næringsliv