Stadig flere koreografer, kompanier og institusjoner i dansefeltet jubileer og viser god utholdenhet i det frie scenekunstfeltet. Danse- og teatersentrum har nå stått stødig i 40 år, og Danseinformasjonen gratulerer så mye med jubileet. Vi har stilt daglig leder, Tove Bratten, fem spørsmål om fortid, nåtid og fremtid.

Tekst: Sigrid Øvreås Svendal
Foto: De jubilerende, Tove Bratten og Christina Friis i DTS. Elisabeth Leinslie var ikke tilstede da bildet ble tatt.

1: Hva er Danse- og teatersentrum (DTS) i dag?DTS
DTS er en stiftelse, et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon man kan være medlem i. Stiftelsens mandat er å fremme norsk scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst. I dag er 106 kompanier /produserende scenekunstnere med i dette nettverket.

Vi får driftsstøtte over Kulturdepartementets budsjett og vi har kontrakt med Utenriksdepartementet som regulerer vår langsiktige internasjonale satsing, både i form av prosjektmidler, tilskuddsmidler og rådgivningsrolle. Vi skal legge til rette for scenekunsteksport, co-produksjoner, samarbeid og utveksling, samt bidra til internasjonal profilering av norsk fri scenekunst. Vi skal styrke støtteapparatet tilknyttet kompanienes /scenekunstnernes internasjonale aktiviteter gjennom kompetanse- og nettverksbygging, deltagelse på internasjonale bransjetreff, samt forvalte en treffsikker og hensiktsmessig reisestøtteordning for norske scenekunstnere. I år skal vi lansere to nye ordninger;  Promo-ordning og reisestøtte for produsenter. Målet er økt inntjening i bransjen.

Vi skal digitalisere, arkivere, bevare og formidle norsk scenekunstarv, både fri scenekunst, private institusjoner, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner gjennom Sceneweb.no.                                                                                                   

Vi skal bidra til hensiktsmessig strukturutvikling, økt kunnskap og synlighet om scenekunstfeltet, både som kunst- og bransjefelt. Vi er partner i Norwegian Arts Abroad (NAA) og skal bidra til å utvikle et godt virkemiddelapparat for kulturnæringene i samarbeid med Innovasjon Norge og «Kreativt Norge»-kontoret som Kulturrådet skal åpne i Trondheim i år.

Vi er i dag tre som arbeider her fast; Christina Friis, rådgiver internasjonal aktivitet, og Elisabeth Leinslie, rådgiver og redaktør av Sceneweb.no. En helt fantastisk liten stab!
Vi ansetter i disse dager en ny medarbeider på 60 prosent som skal arbeide med internasjonal aktivitet og management-utvikling.

2: Hva er det viktigste Danse- og teatersentrum har gjort på sine 40 år?
Først og fremst; det politiske arbeidet! Det betyr at vi i dag har tilskuddsordninger for produksjon og visning av fri scenekunst. Det var en seier da Basisfinansieringen så dagens lys! Det var jo også derfor DTS i sin tid ble etablert, som paraplyorganisasjon for å få på plass gode tilskuddsordninger og struktur i feltet. Det politiske arbeidet pågår hele tiden for å sikre og utvikle politisk kunnskap og forståelse om denne viktige delen av norsk scenekunstfelt. Dette kunne ikke vært gjort uten direkte forbindelse og trøkk fra dem vi er til og arbeider for; kunstnerne og kompaniene!

Vi har også greid å få frem samarbeid på tvers av ulike skillelinjer, blant annet gjennom etableringen av Black Box teater og Norsk Scenekunstbruk. Scenekunstbruket er blitt svært viktig når det gjelder scenekunst for barn og unge og utviklingen av DKS. Etableringen av Sceneweb.no og medeierskapet med NTO, NoDa og Skuespillerforbundet av Scenekunst.no er viktig. Og nå sist en spisset internasjonal deltagelse på viktige internasjonale bransjetreff /festivaler og forvaltning av en god og treffsikker reisestøtteordning for norske scenekunstnere og kompanier til utlandet. I dag (21. mars) fikk vi vite at UD øker reisestøtten med 40 % for 2017!!!

Jeg er også stolt av NAA nettverket – her ligger det et stort potensiale for scenekunstfeltet. Nå ønsker vi å utfordre de låste strukturene mellom institusjoner og fri scenekunst ved at vi får på plass regionale /nasjonale kompanier i nær politisk fremtid!

De jubilerende: Tove Bratten og Christina Friis i DTS. Elisabeth Leinslie var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det bør også nevnes at DTS har vært heldig med sine styrer igjennom tidene som har greid å navigere og prioritere både gjennom medgang og motgang – uten å miste de overordnede perspektivene av syne.

 
3: Hva har vært det vanskeligste i disse 40 årene?
Det at ting tar så lang tid å få til! Å måtte se på at kunstnere og kompanier arbeider under vanskelige forhold, hva gjelder både muligheter til langsiktig arbeid i en uforutsigbar økonomi og å bygge infrastruktur mot alle odds.

 
4: Hvordan er fremtiden for DTS? 
Det er scenekunstnerne og kompaniene som gir oss mandatet og tillit i arbeidet vårt. Fremtiden vår er helt avhengig av at dette holdes i hevd, er levende og ikke minst at arbeidet vi gjør er relevant og viktig for  feltet, både for etablerte og nye scenekunstnere /kompanier.


5: Du har selv ledet DTS siden 1993 og har derfor fulgt scenekunstfeltet tett i flere tiår  - kan du gi en vurdering av feltet slik du ser og har sett det utvikle seg?
Oj, det var litt av et spørsmål, men jeg skal prøve! Jeg møtte et kunstfelt som var fullt av motsetninger og friksjoner: Barne- og ungdomsteater versus samtidsteatret. Dans og teater var ikke alltid helt på linje. Det var store diskusjoner tilknyttet profesjonsbegrepet, samtidsorienteringen, frie grupper versus institusjoner, demokrati og elitisme, lite penger og store visjoner. Samtidig sto kompaniene for vilje til kunstnerskap, utviklet egne stemmer og fant sine måter å organisere produksjonene på ut fra hvilke uttrykk man ville skape.

Fri scenekunst var jo nesten ikke synlig i offentligheten eller politikken. Det er en utrolig vilje til arbeid i det fri scenekunstfeltet – og en hinsides stayerevne! Vi feirer jo nå den ene 40-, 30-, 25-, 20-, 15- og 10-årsdagen i kompanier og scener etter den andre. For ikke å glemme Norske Dansekunstnere som fyller 70 år i år! Det er utrolig bra arbeid som ligger bak disse jubileene! Husk på at alt som eksisterer av infrastruktur, fra festivaler til scener, i det frie feltet har skjedd etter initiativ «nedenfra og opp» etter hard lobbying og langsiktige strategier. Her må jeg berømme kolleger i forbundene som også har spilt og spiller en stor rolle for utviklingen innen fri scenekunst.

Det er fantastisk å få jobbe med et kunstfelt som i dag har så stor kunstnerisk selvtillit, er så profesjonelle og som er så rause!

Foto: DTS. De jubilerende Tove Bratten og Christina Friis i DTS. Elisabeth Leinslie var ikke tilstede da bildet ble tatt.