Kursrekken Dans - Journalistikk - Kritikk er en del av det nordisk baltiske prosjektet Writing Movement, som igjen er knyttet til dansenettverket ke∂ja. Fra 2012 og ut 2014 går lignende kurs, workshop og seminarprosjekter av stabelen i alle nordiske og baltiske land, med det formål å styrke den kritiske bevisstheten og debatten omkring dans.


Først ute er imidlertid seminarrekken her i Oslo, som følges opp av et åpent seminar og paneldebatt som legges til CODA-festivalen 2013. Da inviteres alle kursdeltagerne, media generelt samt kunstnere og publikum til å ta del i diskusjonen omkring dans som kunstform i offentligheten. Tema er "Estetiske skillelinjer, mangfold og kvalitet". Paneldebatten bringer sammen kunstneriske ledere fra ulike institusjoner og festivaler i Norden.

Dansens plass i mediebildet
Det er ikke bare i Norge vi ser et dansefelt i vekst, hvor den kritiske behandlingen og synligheten av kunstformen er svekket i tråd med et mediebilde i endring og en skjerpet konkurranse om oppmerksomheten. Dansefeltet er i alle de nordiske og baltiske landene i stor grad prosjektorganisert og utenominstitusjonelt og har ikke tilgang til det samme markedsførings- og informasjonsapparatet som man finner i museums- og teatersektoren. Elever møter ikke dans gjennom læreplanene, og dans er i mindre grad enn andre kunstformer en del av almenndannelsen. Dans er en abstrakt, fysisk og visuell kunstform, som i en tekstorientert kultur lenge har befunnet seg lavt i det kulturelle hierarkiet.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg i takt med generelle kulturelle endringer og tendensen er tydelig- dansekunstpublikummet er ungt og det vokser.

Kompetanse, Nettverk og Publisering
Danseinformasjonen ønsker i samarbeid med de øvrige partnerne i Writing Movement å gi et aktivt bidrag til å styrke den offentlige samtalen omkring dans og tror dette vil komme både publikum, media og kunstnerne selv til gode. Derfor er prosjektet organisert i tre deler. Seminarer og workshops bidrar til å sette fokus på problematikken samt øker kompetansen både på kunstformen og på den skriftlige formidlingen av den. Midler til tekstutvikling, oversettelse og publisering stimulerer produksjonen av tekster om dans og sikrer muligheter for å nå ut til flere lesere for skribentene. Nettverket av partnere utveksler erfaringer og igangsetter gjennom samarbeid med flere lokale aktører ytterlige aktiviteter knyttet opp mot prosjektets formål. En fin bonus ved prosjektet er at nye kontakter opprettes og utvikles på tvers av landegrensene mens faglig ekspertise kartlegges og deles.

Etter å ha arbeidet med prosjektutvikling og finansiering siden tidlig i 2011 er Danseinformasjonen glad for at Writing Movement nå er i gang og vi ser fram til å møte representanter fra media under første aktivitet ut, kursrekken i Oslo.

Ta kontakt med Prosjektleder og Faglig rådgiver Ine Therese Berg dersom du ønsker mer informasjon om kursprogrammet eller Writing Movement.