Til tross for at prosjektmidlene tok slutt i 2011 ble det prioritert å fortsette arbeidet med egne midler, og prosjektperioden ble forlenget med en 60% stilling ut juni 2012. I august 2012 overtok faglig konsulent Marianne Albers ansvaret for Dansearkivet med vekt på formidling, og fra høsten 2013 ble dette tilbudet ivaretatt av vikar Sidsel Pape. F.o.m høst 2014 er Marianne Albers igjen ansvarlig for formidlingen av Dansearkivet.

DIs presentasjon rettet mot utdanningsinstitusjoner, som tar for seg utvalgte deler av norsk dansehistorie fra perioden 1945 - 1995, har blitt bearbeidet videre. I 2013 og 2014 ble presentasjon og foredrag holdt ved Fagerborg vgs., Norges Dansehøyskole, KHiO - avdeling Balletthøgskolen, Norsk-russiske kulturdager i Svolvær, Dansefestival Barents i Hammerfest, Kongsbakken vgs. i Tromsø og for Riksteatrets ansatte og NRK. Presentasjonen ble tilpasset mottagernes geografiske tilhørighet.

I 2013 innledet DI samarbeid med Riksarkivet, avdeling for privatarkiv, om arkivfaglig rådgivning og ev. avlevering av originalmateriale.
Råd fra Riksarkivet og andre etablerte arkivfaglige miljøer ga anbefalinger om å kartlegge arkivet av ekstern ekspertise. DI søkte Kulturrådet, og fikk innen utgangen av året innvilget kr. 83 000 til sammen fra Kulturvern- og Scenekunst. Di fikk avslag fra Arkiv- og Museum men prioriterer kartleggingen innenfor egne driftsmidler.  
Dansearkivet består så langt av ca. 25 000 objekter (30 hyllemeter) fra 38 privatarkiv, 72 videointervjuer og ca. 8 500 danserelaterte artikler. Det meste av materialet er foreløpig ikke digitalisert og gjort tilgjengelig. I tillegg har forestillingsdatabasen på danseinfo.no ca. 50 000 objekter knyttet til omlag 4500 forestillinger.

Kartlegging av Dansearkivet
Kartleggingen ble igangsatt i midten av mars. Dansearkivet skal vurderes i sammenheng med DIs eksisterende og løpende virksomhet med innhenting og formidling av informasjon. Den skal resultere i en rapport med funn og tilrådninger og gi DI beslutningsgrunnlag for videre arbeid med Dansearkivet.
Rapporten vil foreligge medio juni.

Fra Kulturrådet 02.05.2014:
Kulturrådet evaluerer Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt.
Norsk scenekunst har vært gjenstand for flere dokumentasjonsprosjekter de siste årene. Kulturrådet kunngjør nå et nytt evalueringsoppdrag som skal ta for seg disse prosjektene for å styrke kunnskapsgrunnlaget i det videre arbeidet med dokumentasjonen av scenekunst i Norge.
Dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt har i perioden 2008-2011 mottatt støtte fra Norsk kulturfond. Felles for de to prosjektene er at de har som ambisjon å bidra til økt kunnskap om og dokumentasjon av den frie scenekunsten i Norge. Prosjektenes mål knytter seg derved opp til sentrale mål i scenekunstpolitikken.
I dette evalueringsoppdraget skal prosjektene vurderes i lys av målet om økt kunnskap gjennom dokumentasjon og formidling av nyere scenekunst i Norge. Evalueringen skal se de to dokumentasjonsprosjektene i sammenheng. Et sentralt mål for evalueringen er at den skal fungere som et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å styrke dokumentasjonen av scenekunst i Norge.