Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet. Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå? Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte? Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på? Konferansen arrangeres fredag 7. februar. kl. 1100 – 1600 på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Innledere er kulturminister Trine Skei Grande og professor Anne-Britt Gran.

Scenekunsten i Norge har vært i stor utvikling de siste ti-årene. Noen stikkord for denne utviklinga har vært nye scenekunstformer, nye publikumsgrupper, internasjonalisering og kulturelt mangfold knyttet til veksten i de frie scenekunstgruppene. Allikevel har det offentliges måte å støtte og organisere scenekunsten på vært merkelig uforandret. Flere har pekt på at vi lenge har manglet et helhetlig syn på scenekunsten. Vi har sett en rekke rapporter og utredninger som tar for seg enkelte sjangre, enkelt-teatre og enkelte deler av scenekunstlivet, men det er lenge siden noen utredninger har tatt opp forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst.

Det har tvert imot vært et uttalt mål for scenekunstpolitikken å få til en rigid arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, der Departementet skal forvalte institusjonene mens Kulturrådet skal ta seg av all fri scenekunst. De frie scenekunstnerne har lenge påpekt det umulige i denne arbeidsdelingen, noe høstens debatt om Kulturrådets nye støtteordning har vist med all tydelighet.

Men det er ikke nok å bare seg på de frie gruppens rolle som kunstprodusenter. De frie gruppenes bidrag består i langt mer – et nettverk av residensplasser, festivaler og spillesteder som peker på nye og mer moderne måter å distribuere teater på?

Arrangementet er gratis, men man må melde seg på til ase@grenlandfriteater.com

Hele programmet finner du HER